J.K.D Training

1:1 개인 트레이닝

수련생과 지도자의 스케쥴에 따라 시간 배정 

(1h)

 

* 주1회~3회 지정가능 

* 10 session 부터 등록가능

* 토요일은 1:1 수업만 진행합니다.

그룹 트레이닝

초급자 : 월,수,금 PM 8:00 ~ 9:00 (1h)

중급자 :   화, 목   PM 8:00 ~ 9:00 (1h)

 

  * 1개월 & 3개월 단위 등록 (인원제한 10명)

주말 초급 그룹반 : 일 AM 11:00 ~ PM 12:00 (1h)

* 3개월 단위 등록 (인원제한 10명)

< Contents >

       - Footwork 

       - Balance 

       - Punching & Kicking

       - Timing & Response

       - Speed & Power 

       - Sparring

       - Philosophy